0.1 C
Belgrade
среда, 1 априла, 2020

SRAMOTA: Sin glumca Danila Lazovića izvređao Srbe, a otac mu Srbin

Obavezno pročitajte

UZNEMIRUJUĆE: Delili drogu osnovcima, roditelji dece ih tukli bejzbol palicama (VIDEO +18 )

U ruskom gradu Barnaul grupa dilera podelila je grupi osnovaca nižih razreda narkotike, uglavnom ekstazi i spid u vidu bombona i žvaka.

“PUTIN OSLOBODIO LAVOVE I TIGROVE“ Na sve spremni da spreče kršenje izolacije?

Jutros na društvenim mrežama "eksplodirala" je vest kako su "ruske vlasti na nalog predsednika Vladimira Putina, oslobodile na stotine lavova, kako bi...

OGLASILA SE I KUBA: Imamo lek. Spremni smo da snabdevamo i ostatak sveta

Kuba tvrdi da ima dovoljno rezervi antivirusnog leka koji se koristi za lečenje korona virusa da pokrije potražnju kod kuće, kao i potrebe drugih zemalja.

ZA NJIH NEMA POMOĆI: Milenu gazda izbacio iz stana zbog “korone” (VIDEO)

NEPOKRETNA Milena Grubanović Kovačević (66) sa svojom ćerkom Draganom (37) od juče spava pod vedrim nebom, na asfaltu u Golubinačkoj ulici u...

Ružno. Vu­ku La­zo­vi­ću, ro­đe­nom Beo­gra­đa­ni­nu, ni­je sme­ta­lo što sai­gra­či po­be­du nad Sr­bi­jom sla­ve uz se­pa­ra­ti­sti­č­ke simbole

Ze­le­nom za­sta­vom se ogr­nuo Mi­r­ko Ra­do­vić, dok su ispru­že­ni pa­lac i ka­ži­pr­st po­ka­zi­va­li Ale­k­san­dar Ba­kić i Ale­k­san­dar Glendža

Sin le­ge­n­dar­nog sr­p­skog glu­m­ca Da­ni­la La­zo­vi­ća Vuk, ina­če ru­ko­me­t­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Cr­ne Go­re, sla­vio je po­be­du nad Sr­bi­jom uz kon­tro­ve­r­znu ze­le­nu za­sta­vu.

Nekad igrao za Srbiju

Nai­me, po­sle uta­k­mi­ce u su­bo­tu, u au­to­bu­su u ko­jem su bi­li ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re vi­jo­ri­la se ze­le­na za­sta­va, ko­ja je bi­la si­m­bol sled­be­ni­ka Kr­sta Po­po­vi­ća ko­ji su se 1918. go­di­ne po­bu­ni­li pro­tiv odlu­ke sku­p­šti­ne Cr­ne Go­re da se pri­klju­či za­jed­ni­ci sa Sr­bi­jom. U to­me je pred­nja­čio Ce­ti­nja­nin Mi­r­ko Ra­do­vić, ko­ji je bio ogr­nut ze­le­nom za­sta­vom, dok su Ale­k­san­dar Ba­kić i Ale­k­san­dar Gle­n­dža po­ka­zi­va­li ispru­že­ni pa­lac i ka­ži­pr­st.

Ispred ho­te­la, ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re uzvi­ki­va­li su:

– E, vi­va, e vi­va, e vi­va Mon­te­ne­gro!

Vuk La­zo­vić (31) ro­đen je u Beo­gra­du, a u mla­đim se­le­k­ci­ja­ma igrao je za Sr­bi­ju. Nje­gov otac Da­ni­lo La­zo­vić, ko­ji je pre­mi­nuo 25. mar­ta 2006. u 55. go­di­ni od in­fa­r­k­ta, bio je po­znat kao sr­p­ski na­cio­na­li­sta

ČU­D­NA IZJAVA PO­GI­NU­ĆE­MO ZA GRB CR­NE GORE

Po­sle uta­k­mi­ce sa Sr­bi­jom Vuk La­zo­vić je za cr­no­go­r­ske me­di­je izja­vio: – Gi­ne­mo je­dan za dru­gog, bra­ća smo. Spre­m­ni smo da po­gi­ne­mo za grb ko­ji no­si­mo na dre­su.

Otac bio uz Šešelja

De­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka La­zo­vić je bio in­stru­k­tor do­bro­vo­lj­ci­ma u ba­zi u Bu­ba­nj po­to­ku. Bio je član Me­đu­na­rod­nog od­bo­ra za isti­nu o Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću. Za­la­gao se da ve­ro­nau­ka pos­ta­ne oba­ve­zan pre­d­met u ško­la­ma, te da se uve­de ha­j­du­č­ko obra­zo­va­nje. U fe­brua­ru 2006. go­vo­rio je na mi­ti­n­gu Sr­p­ske ra­di­kal­ne stran­ke, ia­ko ni­je bio njen član. Ina­če, Da­ni­lo La­zo­vić bio je ro­đen u me­stu Bro­da­re­vo, u bli­zi­ni Pri­je­po­lja u Sr­bi­ji.

PONOSAN NA OCA ALI I NA MAJKU SA CETINJA

izvor web:european handball federation

Po­vo­dom ovog slu­ča­ja ju­če po pod­ne ogla­sio se i Vuk La­zo­vić:

– Ne za­ni­ma­ju me za­sta­ve i po­li­ti­ka ko­ja se po­mi­nje po no­vi­na­ma i sta­vlja u pr­vi plan. Te­ško mi pa­da­ju op­tu­žbe ko­je či­tam, jer ovo je spo­rt i ta­ko mo­ra da osta­ne. Svi do­bro zna­ju ko je bio moj otac, s po­no­som no­sim nje­go­vo pre­zi­me na le­đi­ma i ni­kad ga ne­ću obru­ka­ti, a s dru­ge stra­ne mo­ja ma­j­ka je ro­dom s Ce­ti­nja i njoj u ča­st i u ča­st mo­je ro­d­bi­ne iz Cr­ne Go­re po­no­sno ću no­si­ti dres i da­ti svoj ma­k­si­mum na sva­koj sle­de­ćoj uta­k­mi­ci – izja­vio je La­zo­vić za po­r­tal Te­le­graf.rs, a po­tom se osvr­nuo na sa­mu uta­k­mi­cu sa Sr­bi­jom: – Veo­ma te­žak meč, ka­ko fi­zi­č­ki, ta­ko i psi­hi­č­ki, pra­va mu­ška uta­k­mi­ca iz­me­đu dve pri­ja­te­lj­ske i brat­ske dr­ža­ve. To su mo­m­ci s ko­ji­ma se ja­ko do­bro po­zna­je­mo, s ko­ji­ma smo de­li­li le­pe i te­ške tre­nu­t­ke to­kom ka­ri­je­ra.

- Advertisement -
SourceKurir

još članaka

Ostavite komentar

- Advertisement -
loading...

Najnovije vesti

Vučić dugo odbijao zaštitu i izlagao se riziku od zaraze

Na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su predstavljene mere države za zaštitu privrede nakon epidemije koronavirusa nije prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar...

Evo zašto se predsednik nije pojavio danas na konferenciji

Predsednik Srbije ne oseća se dobro, rekao je danas ministar Siniša Mali na predstavljanju ekonomskih mera podrške srpskoj privredi.

Evo kad će početi isplate po 30.000 dinara za zaposlene i po 100 evra za punoletne

Država će obezbediti 30.000 dinara po zaposlenom u naredna tri meseca za mikro i mala preduzeća i preduzetnike, što je jedna od...

Zašto je teško biti žena u Srbiji?

Već nekoliko dana na društvenim mrežama, posebno na Tviteru, traje mizogini, seksistički linč profesorke dr Darije Kisić Tepavčević, žena koja skoro svakog...

TRAGEDIJA: Preminuo nekadašnji golman Crvene zvezde

Nekadašnji golman fudbalskog kluba Crvena zvezda Miodrag Mališa Petrović preminuo je danas u 94. godini. Kako je...