Ze­len­ski po­ru­čio da Ru­si­ja ne sme da po­be­di jer bi na­pa­la druge

Obavezno pročitajte

Pred­sed­nik Ukra­ji­ne je pred po­sla­ni­ci­ma u Ko­pen­ha­ge­nu na­sto­jao da pri­ka­že svo­ju ze­mlju kao dr­ža­vu ko­ja sto­ji na bra­ni­ku za­pad­nih vred­no­sti, slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je

- Advertisement -

Dan na­kon što su Dan­ska i Ho­lan­di­ja ob­ja­vi­le da će do kra­ja go­di­ne Ukra­ji­ni po­sla­ti ame­rič­ke rat­ne avi­o­ne F-16, Vo­lo­di­mir Ze­len­ski je upo­zo­rio da će, u slu­ča­ju uspe­ha ru­ske in­va­zi­je, dru­gi de­lo­vi Evro­pe bi­ti u opa­sno­sti od voj­ne agre­si­je Kre­mlja. Pred­sed­nik Ukra­ji­ne je ju­če pred po­sla­ni­ci­ma u Ko­pen­ha­ge­nu oce­nio da su i sve su­sed­ne ze­mlje oko Ru­si­je u opa­sno­sti u slu­ča­ju ru­ske po­be­de u Ukra­ji­ni, pre­neo je „Gar­di­jan”.

„Svi su­se­di Ru­si­je su ugro­že­ni ako Ukra­ji­na ne bu­de iz­vo­je­va­la po­be­du”, oce­nio je pred­sed­nik Ukra­ji­ne.

On je na­sto­jao da pri­ka­že svo­ju ze­mlju kao dr­ža­vu ko­ja sto­ji na bra­ni­ku za­pad­nih vred­no­sti – slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je – na­su­prot ti­ra­ni­ji. Ka­ko je po­ru­čio, Ukra­ji­na bi tre­ba­lo da bu­de ade­kvat­no opre­mlje­na da bi se od­bra­ni­la od mno­go sna­žni­jih ru­skih sna­ga i za­hva­lio se Dan­skoj na do­sa­da­šnjoj po­dr­šci.

Is­po­ru­ke lo­va­ca F-16 Ki­je­vu stvo­ri­će do­dat­ne po­te­ško­će, ali ru­ska voj­ska zna šta da ra­di sa ovim avi­o­ni­ma, po­ru­čio je vr­ši­lac du­žno­sti še­fa DNR De­nis Pu­ši­lin.

Ukra­ji­na je me­se­ci­ma pri­ti­ska­la svo­je za­pad­ne sa­ve­zni­ke da joj obez­be­de bor­be­ne avi­o­ne F-16, jer ukra­jin­sko rat­no va­zdu­ho­plov­stvo i da­lje ko­ri­sti za­sta­re­lu va­zdu­šnu flo­tu iz so­vjet­ske ere se­dam­de­se­tih i osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka, a nje­na kon­tra­o­fan­zi­va na ru­ske sna­ge na­pre­du­je bez va­zdu­šne po­dr­ške, što pre­ma oce­na­ma ana­li­ti­ča­ra pred­sta­vlja ve­li­ki hen­di­kep. Ze­len­ski je na svom te­le­gram ka­na­lu po­tvr­dio da će Ukra­ji­na do­bi­ti 42 (sa­vre­me­na) bor­be­na avi­o­na, a Dan­ska je obe­ća­la 19 le­te­li­ca ti­pa F-16 ko­je bi mo­gle bi­ti is­po­ru­če­ne kra­jem go­di­ne, ka­da se za­vr­ši obu­ka pi­lo­ta u tra­ja­nju od če­ti­ri do šest me­se­ci iako bi pri­pre­me ukra­jin­skih eska­dri­la za bor­be­ne ope­ra­ci­je mo­gle da po­tra­ju znat­no du­že, pre­neo je AP.

Ge­ne­ral ame­rič­kih va­zdu­ho­plov­nih sna­ga Džejms He­ker, ko­man­dant ame­rič­kih va­zdu­šnih sna­ga u Evro­pi i Afri­ci, re­kao je pro­šle ne­de­lje da ne oče­ku­je da će is­po­ru­ke avi­o­na F-16 Ukra­ji­ni do­ne­ti ve­li­ku pro­me­nu na ra­ti­štu. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, pri­pre­ma bor­be­nih eska­dri­la avi­o­na F-16 za rat­ne za­dat­ke mo­že po­tra­ja­ti „če­ti­ri ili pet go­di­na”.

List „Vol­strit džor­nal” pre­no­si da ru­ski si­ste­mi za dis­tan­ci­o­no mi­ni­ra­nje „Ze­mlje­de­li­je” uspo­ra­va­ju kon­tra­o­fan­zi­vu Ukra­ji­ne.

„Ti si­ste­mi mo­gu da po­sta­vlja­ju min­ska po­lja na ra­sto­ja­nju od pet do 15 ki­lo­me­ta­ra. To je sa­mo je­dan od si­ste­ma ko­ji ko­ri­ste Ru­si ka­ko bi u pra­vom smi­slu re­či po­se­ja­li po­lja mi­na­ma”, na­vo­di list, pre­no­si „Sput­njik”. Taj sloj za­šti­te, pre­ma pi­sa­nju ame­rič­kog li­sta, znat­no uspo­ra­va Oru­ža­ne sna­ge Ukra­ji­ne i pri­mo­ra­va voj­ni­ke da za­u­zi­ma­ju ta­kve po­lo­ža­je na ko­ji­ma su la­ka me­ta za ru­ske he­li­kop­te­re, ar­ti­lje­ri­ju i dro­no­ve.

„Sva­kog da­na ima­mo jed­nog struč­nja­ka za ukla­nja­nje mi­na ma­nje. On je ili ra­njen, ili je dve­sto­ti po­gi­nu­li”, na­veo je ukra­jin­ski voj­nik u raz­go­vo­ru za list.

SourcePolitika

Ostavite komentar

Najnovije objave

Poljski predsednik: Ukrajina je davljenik koji može da povuče sve za sobom

Poljski predsednik Andžej Duda uporedio je Ukrajinu sa davljenikom koji se hvata za sve i preti da potopi sve...

Još priča na sličnu temu