BESNI RAT U SNS: Vučić udario na Stefanovića!

Obavezno pročitajte

Prorežimski tabloid „Kurir“, koji je pod kontrolom Aleksandra Vučića, i danas se obračunao sa Nebojšom Stefanovićem, nekadašnjim ministrom unutrašnjih poslova i bliskim stranačkim saradnikom Vučića, optuživši ga da se upa­dlji­vo na­j­ma­nje po­tru­dio da obja­sni i ra­zja­sni svo­ju ulo­gu u aferi „prisluškivanje“. Ovo je već drugi put za nedelju dana kako Vučić, indirektno, preko svoje medijske mašinerije, upire prstom na Stefanovića, čime se sve više pokazuju kao tačne tvrdnje da bukti rat klanova unutar SNS.

Kurir, 13. 01. 2021.Kurir, 13. 01. 2021.

– Ot­kri­će da je vrh dr­ža­ve – me­đu ko­ji­ma je pred­sed­nik Ale­k­san­dar Vu­čić, ali i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce, kao i šef BIA Bra­ti­slav Ga­šić, mi­ni­star spo­lj­nih po­slo­va Ni­ko­la Se­la­ko­vić i dru­gi – čak go­di­nu i po pri­slu­ški­van s ra­zlo­gom je uzbu­r­ka­lo jav­nost, ali i po­kre­nu­lo la­vi­nu pi­ta­nja o pu­ko­ti­na­ma u bez­bed­no­snom si­ste­mu Sr­bi­je.

- Advertisement -

Ia­ko je epi­cen­tar ovog bez­bed­no­snog ze­mljo­tre­sa lo­ci­ran u Mi­ni­sta­r­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je, i to dok ga je vo­dio Ne­bo­j­ša Ste­fa­no­vić, vi­še je ne­go upa­dlji­vo da se bi­v­ši mi­ni­star po­li­ci­je na­j­ma­nje po­tru­dio da obja­sni i ra­zja­sni svo­ju ulo­gu u ovoj ko­lo­sal­noj afe­ri ko­ja i da­lje dr­ma na­j­de­li­kat­ni­ji deo dr­žav­nog apa­ra­ta. Upor­no Ste­fa­no­vi­će­vo ću­ta­nje na bro­j­na pi­ta­nja ko­ja mu je Ku­rir pos­ta­vio do­vo­di do to­ga da se za­pi­ta­mo – da li on u sve­mu ovo­me ne­što kri­je – stoji u uvodu Kurirovog teksta.

Vučić je preko Kurira optužio Stefanovića da se sakrio i ta­ko do­dao još su­m­nje na či­tav slu­čaj, te da je odlu­čio da ig­no­ri­še sve ka­na­le ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ji su mu bi­li na ra­spo­la­ga­nju, a da je štu­ro obja­šnje­nje u jav­nost gu­r­nuo kroz ru­ski po­r­tal Spu­t­njik, ko­ji se, navodno, sla­bo či­ta.Aleksandar Vučić FOTO: ATA ImagesAleksandar Vučić FOTO: ATA Images

– Za­ni­mlji­vo je i da Ste­fa­no­vi­ća ne­ma na spis­ku pri­slu­ški­va­nih oso­ba ko­ji se na­šao u me­di­ji­ma. On ni­je od­go­vo­rio na na­ša pi­ta­nja da li je i on pri­slu­ški­van i ka­ko bi obja­snio oko­l­nost, uko­li­ko se utvr­di, da su nje­go­vi raz­go­vo­ri osta­li van do­ma­ša­ja sni­ma­ča – konstatuje Kurir, koji navodi brojna pitanja na koja Stefanović nije dao odgovor.

Iz Ku­ri­ra sma­traju da je ova te­ma va­žna za dr­ža­vu i da Ste­fa­no­vi­će­va za­tvo­re­nost iza­zi­va pre­ve­li­ku su­m­nju, te za­to oče­ku­ju od njega da od­go­vo­ri na  pi­ta­nja i ko­na­č­no se izja­sni.

Javnost je krajem prošle i početkom ove godine potresla tzv. afera prisluškivanja, koju je obelodanio Aleksandar Vučić, optuživši određene strukture u MUP-u da prisluškuju njegove razgovore. On je izjavio kako zna da je bio prisluškivan, „da su radili domaći, a nadležni organi će utvrditi da li su povezani sa strancima“, napominjući da je prisluškivanje predsednika države direktan pokušaj državnog udara.

Podetimo, lider pokreta „Dveri“, Boško Obradović, jasno je ukazao još 2019. godine da je u toku rat klanova u SNS, koje predvode Andrej Vučić i Nebojša Stefanović.

– Stefanović se osamostalio i formirao svoj klan koji je u ratu sa klanom Andreja Vučića, brata predsednika Aleksandra Vučića – naveo je Obradović,  dodavši i da se Stefanović sa bratom i ocem bavi trgovnom uticajem, kao i da ima grupu ljudi sa kojima to sprovodi uglavnom u oblasti trgovine oružjem, kao i zidanjem luksuznih hotela.

Ostavite komentar

Najnovije objave

Vulin u BIA planira da oformi jedinicu za hapšenje: Podseća na vreme Miloševića i JSO

U Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) pod rukovodstvom Aleksandra Vulina, kako nezvanično saznaje NIN, planiraju da formiraju grupu za hapšenje. Kako piše...

Još priča na sličnu temu