Biv­ši vag­ne­rov­ci na obu­ci s če­čen­skim spe­ci­jal­ci­ma

Obavezno pročitajte

Gro­zni – Ve­li­ka gru­pa biv­ših pri­pad­ni­ka pri­vat­ne ru­ske voj­ne for­ma­ci­je „Vag­ner” po­če­la je obu­ku sa spe­ci­jal­nim sna­ga­ma iz ru­ske dr­ža­ve Če­če­ni­je, iz­ja­vio je ju­če če­čen­ski li­der Ram­zan Ka­di­rov. On je na svom na­lo­gu na „Te­le­gra­mu” na­veo da je ve­li­ka gru­pa biv­ših bo­ra­ca „Vag­ne­ra” na in­ten­ziv­noj obu­ci s nje­go­vim sop­stve­nim spe­ci­jal­nim sna­ga­ma „Ah­mat”, pre­no­si Roj­ters.

Is­ta­kao je da bor­ci ko­ji su se pri­dru­ži­li Ah­ma­tu ima­ju ve­li­ko bor­be­no is­ku­stvo i da su se do­ka­za­li „kao hra­bri i efi­ka­sni rat­ni­ci”.

- Advertisement -

„Uve­ren sam da će u pred­sto­je­ćim bit­ka­ma u pot­pu­no­sti oprav­da­ti svo­ju re­pu­ta­ci­ju”, na­pi­sao je Ka­di­rov i do­dao da su obu­ke uklju­či­va­le ga­đa­nje, pru­ža­nje me­di­cin­ske po­mo­ći na te­re­nu i obu­ku za snaj­pe­ri­ste, mi­tra­lje­sce i ar­ti­ljer­ce.

Za sa­da ne­ma in­for­ma­ci­je o to­me ko­li­ko je bo­ra­ca „Vag­ne­ra” uče­stvo­va­lo u ve­žba­ma, ni da li će ne­ko od njih osta­ti u Če­če­ni­ji na­kon za­vr­šet­ka obu­ke.

SourcePolitika

Ostavite komentar

Najnovije objave

ŠEF RUSKIH OBAVEŠTAJACA: Ukrajina će postati drugi Vijetnam za Ameriku

MOSKVA – Sergej Nariškin, direktor ruske Spoljne obaveštajne službe, poručio je danas Americi da će podrška Zapada Ukrajini pretvoriti sukob...

Još priča na sličnu temu