SRAMOTA: Sin glumca Danila Lazovića izvređao Srbe, a otac mu Srbin

Obavezno pročitajte

Ružno. Vu­ku La­zo­vi­ću, ro­đe­nom Beo­gra­đa­ni­nu, ni­je sme­ta­lo što sai­gra­či po­be­du nad Sr­bi­jom sla­ve uz se­pa­ra­ti­sti­č­ke simbole

Ze­le­nom za­sta­vom se ogr­nuo Mi­r­ko Ra­do­vić, dok su ispru­že­ni pa­lac i ka­ži­pr­st po­ka­zi­va­li Ale­k­san­dar Ba­kić i Ale­k­san­dar Glendža

Sin le­ge­n­dar­nog sr­p­skog glu­m­ca Da­ni­la La­zo­vi­ća Vuk, ina­če ru­ko­me­t­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Cr­ne Go­re, sla­vio je po­be­du nad Sr­bi­jom uz kon­tro­ve­r­znu ze­le­nu za­sta­vu.

Nekad igrao za Srbiju

Nai­me, po­sle uta­k­mi­ce u su­bo­tu, u au­to­bu­su u ko­jem su bi­li ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re vi­jo­ri­la se ze­le­na za­sta­va, ko­ja je bi­la si­m­bol sled­be­ni­ka Kr­sta Po­po­vi­ća ko­ji su se 1918. go­di­ne po­bu­ni­li pro­tiv odlu­ke sku­p­šti­ne Cr­ne Go­re da se pri­klju­či za­jed­ni­ci sa Sr­bi­jom. U to­me je pred­nja­čio Ce­ti­nja­nin Mi­r­ko Ra­do­vić, ko­ji je bio ogr­nut ze­le­nom za­sta­vom, dok su Ale­k­san­dar Ba­kić i Ale­k­san­dar Gle­n­dža po­ka­zi­va­li ispru­že­ni pa­lac i ka­ži­pr­st.

Ispred ho­te­la, ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re uzvi­ki­va­li su:

– E, vi­va, e vi­va, e vi­va Mon­te­ne­gro!

Vuk La­zo­vić (31) ro­đen je u Beo­gra­du, a u mla­đim se­le­k­ci­ja­ma igrao je za Sr­bi­ju. Nje­gov otac Da­ni­lo La­zo­vić, ko­ji je pre­mi­nuo 25. mar­ta 2006. u 55. go­di­ni od in­fa­r­k­ta, bio je po­znat kao sr­p­ski na­cio­na­li­sta

ČU­D­NA IZJAVA PO­GI­NU­ĆE­MO ZA GRB CR­NE GORE

Po­sle uta­k­mi­ce sa Sr­bi­jom Vuk La­zo­vić je za cr­no­go­r­ske me­di­je izja­vio: – Gi­ne­mo je­dan za dru­gog, bra­ća smo. Spre­m­ni smo da po­gi­ne­mo za grb ko­ji no­si­mo na dre­su.

Otac bio uz Šešelja

De­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka La­zo­vić je bio in­stru­k­tor do­bro­vo­lj­ci­ma u ba­zi u Bu­ba­nj po­to­ku. Bio je član Me­đu­na­rod­nog od­bo­ra za isti­nu o Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću. Za­la­gao se da ve­ro­nau­ka pos­ta­ne oba­ve­zan pre­d­met u ško­la­ma, te da se uve­de ha­j­du­č­ko obra­zo­va­nje. U fe­brua­ru 2006. go­vo­rio je na mi­ti­n­gu Sr­p­ske ra­di­kal­ne stran­ke, ia­ko ni­je bio njen član. Ina­če, Da­ni­lo La­zo­vić bio je ro­đen u me­stu Bro­da­re­vo, u bli­zi­ni Pri­je­po­lja u Sr­bi­ji.

PONOSAN NA OCA ALI I NA MAJKU SA CETINJA

izvor web:european handball federation

Po­vo­dom ovog slu­ča­ja ju­če po pod­ne ogla­sio se i Vuk La­zo­vić:

– Ne za­ni­ma­ju me za­sta­ve i po­li­ti­ka ko­ja se po­mi­nje po no­vi­na­ma i sta­vlja u pr­vi plan. Te­ško mi pa­da­ju op­tu­žbe ko­je či­tam, jer ovo je spo­rt i ta­ko mo­ra da osta­ne. Svi do­bro zna­ju ko je bio moj otac, s po­no­som no­sim nje­go­vo pre­zi­me na le­đi­ma i ni­kad ga ne­ću obru­ka­ti, a s dru­ge stra­ne mo­ja ma­j­ka je ro­dom s Ce­ti­nja i njoj u ča­st i u ča­st mo­je ro­d­bi­ne iz Cr­ne Go­re po­no­sno ću no­si­ti dres i da­ti svoj ma­k­si­mum na sva­koj sle­de­ćoj uta­k­mi­ci – izja­vio je La­zo­vić za po­r­tal Te­le­graf.rs, a po­tom se osvr­nuo na sa­mu uta­k­mi­cu sa Sr­bi­jom: – Veo­ma te­žak meč, ka­ko fi­zi­č­ki, ta­ko i psi­hi­č­ki, pra­va mu­ška uta­k­mi­ca iz­me­đu dve pri­ja­te­lj­ske i brat­ske dr­ža­ve. To su mo­m­ci s ko­ji­ma se ja­ko do­bro po­zna­je­mo, s ko­ji­ma smo de­li­li le­pe i te­ške tre­nu­t­ke to­kom ka­ri­je­ra.

SourceKurir

Ostavite komentar

Najnovije objave

Specijalno tužilaštvo tzv. Kosova: Pritvorenima u današnjem incidentu zadržavanje od 48 sati

Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da je tokom današnje akcije Policije Kosova privedeno šest lica koja su učestvovala u...

Još priča na sličnu temu