PETROVDAN: Akatist svetim prvovrhovnim apostolima PETRU I PAVLU (VIDEO)

Obavezno pročitajte

Petrovdan

Kondak 1. Izabrani propovednici Nevinog Jagnjeta, za nas zaklanoga, Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste, i sada s ljubavlju pogledajte na one koji usrdno štuju spomen vaš: ispunite nas duhom premudrosti, srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo, sa umilenjem kličući: Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Ikos 1.

- Advertisement -

Blaženi apostoli Petre i Pavle, vi se na zemlji pokazaste kao angeli blagovesnici, jer, pozvani na apostolsku službu od samog Vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste, propovedajući Jevrejima i neznabošcima Hrista raspeta, Božiju silu i Božiju premudrost. Stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo:

Radujte se , zvezde svetozarne, koje sa Istoka zasijaste, i svima ljudima put ka Hristu pokazujete!

Radujte se , Crkve Hristove stubovi nepokolebljivi i tvrđavo!

Radujte se, jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše!

Radujte se, jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate sve k veri i nadi u Boga!

Radujte se, jer onima koji greše vi životom svojim postadoste primeri obraćenja!

Radujte se, jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 2.

Apostole Petre, Gospod videći te na Moru Galilejskom gde sa bratom tvojim Andrejem mećete mreže u more, reče vam: Hajdete za mnom, i načiniću vas lovcima ljudi. I vi taj čas ostaviste mreže i za njim otidoste. Stoga, krasoto Crkve Vaseljenske, molitvenim zauzimanjem svojim učini da i mi budemo brzi na vršenje zapovesti Božjih a spori na greh, da, detinjeći zlobom, dostignemo svi u meru rasta čoveka savršena, pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 2.

Božanski Razum obasja te, Pavle, izabrani sasude Božji, kada ti, revnujući za otačka predanja, ježđaše u Damask da goniš Crkvu Hristovu. Jer tada tebe iznenada obasja svetlost slave Gospodnje i dođe glas s neba: Savle, Savle, zašto me goniš? A ti, iako telesnim vidom obnevideo, duhom ugleda silu i slavu Hrista raspeta, koji tamu osvetljuje i ljubavlju Crkvu Svoju izgrađuje.

To duh tvoj zapleni, i ti sa pokajanjem poslušno reče: Gospode, šta hoćeš da činim? — Posle toga, primivši poziv na apostolstvo od samog Gospoda i krštenje vodom i Duhom od blaženog Ananije, ti čudesno postade izabrani sasud blagodati i neućutni svedok Spasitelja našeg, od koga i mi prosvetljavani navikosmo da ti prislužujemo ovo:

Raduj se , svetlosti Crkve, na čudesan način od Svetlosti Neiskazane upaljena na putu, da obasjavaš neznabošce!

Raduj se, jer si u životu svom znamenja sile Božije čudesno javio, i time usta nepokornih zanavek zatvorio!

Raduj se , izabrani sasude, koji si sebe skrušeno nazvao najmanjim među apostolima i prvim među grešnicima!

Raduj se, jer si kao heruvim tajnovidac čak do trećega neba verom i ljubavlju uznesen!

Raduj se, jer si kao plameni serafim revnošću po Bogu neprestano mučen i moren!

Radujte se, Pavle i Petre, gromoglasne trube blagovešća, koje temelje staroga sveta kao drugi Jerihon razoriše.

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 3.

Sila Višnjega, koja se u slabostima raspoznaje, izli na tebe Pavle, dijamante vere, blagodat na blagodat, jer si istinu rekao kad si objavio: Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moći daje. I zaista si propovedao Evanđelje javljanjem Duha i sile, tvoreći velike i neiskazane stvari, slavne i užasne, te se neznabošci bogopoznanju naučavahu, srca tvrda jelejem milosrđa natapahu, i sve rasejane ovce u tor Jednoga Pastira odasvud sticahu, i naučiše se složno Mu pevati: Aliluja!

Ikos 3.

Imajući smelu ljubav ka Gospodu, ti si, apostole Petre, išao po uzburkanoj vodi kao po suvu. No iako si se, uplašen i sumnjom uzvitlan, počeo topiti, ipak se nisi utopio na pučini, jer si ka Spasu pružio ruke i oči, vapijući Mu iz dubine srca: Gospode, spasi me! — I tog časa si dobio ruku pomoći od Hrista, Izbavitelja našeg.

Tako i mi u ovoj zemaljskoj dolini, opasnostima plašeni i talasima strasti potapani, upiremo oči u Tebe koji nas mudro ka tihom pristaništu vodiš, i s blagodarnošću Ti kličemo ovako:

Raduj se, skupoceni kamenu vere, jer si od Krajeugaonog Kamena izabran i utvrđen!

Raduj se, hrame Duha Svetoga, jer si od Njega raznovrsnim darovima izvanredno ukrašen!

Raduj se, ribaru preprosti, mudrošću Božjom ispunjeni, kojoj se niko od ljudi protiviti ne može!

Raduj se, očevidče veličine Božije, jer si od Gospoda zanavek proslavljen više nego svi carevi i slavni zemlje!

Raduj se, hartijo oduhotvorena, na kojoj se ognjenim slovima Reč Božija ispisa!

Raduj se, apostolu Pavlu svetilo ravno i nezalazno!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 4.

Buru ljutih iskušenja podiže u starini čovekoubica iskonski, hoteći da Crkvu Božiju uništi i učenike Spasove razbaca kao pšenicu, ali se Gospod moli za tebe, Petre, da vera tvoja ne prestane. I tako, od Spasa prosvetljavan, i od Njega u nemoći ukrepljavan, ti vaistinu slomi čeljusti vragu i obrativši se utvrdi braću svoju, pevajući Bogu: Aliluja!

Ikos 4.

Čuvši, Pavle premudri, da si čudesno izabran da ime Gospoda Isusa Hrista objaviš narodima i carevima i sinovima Izrailjevim, i videvši da si ti u reči, u životu, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti — svetlost, postavljena neznabošcima za njihovo spasenje, neverni se verom prosvećivahu, a verni likujući Gospoda proslavljahu. Stoga i mi, primivši zapovest da se saradujemo, prinosimo ti glasom radovanja ovo:

Raduj se, verni služitelju Hristov, jer si sva blaga ovoga sveta za đubre i prašinu smatrao, i svima sebe Hrista radi i Evanđelja potčinio!

Raduj se, sjajni vojniče Hristov, jer si se u sveoružje Božje obukao i sve narode u poslušnost Hristu priveo!

Raduj se, žrtvo najprijatnija, Hristu saraspeta, jer si navikao da Hrista radi svaki dan umireš!

Raduj se, sejaču sa mnogim suzama, sužnju i ispovedniče preslavni, jer si rane Gospoda Isusa Hrista na telu svom radosno nosio!

Raduj se, slavo i pohvalo Crkve Vaseljenske, ti si gledanje svetu bio, i za Hrista si često glad, žeđ, golotinju, bijenje i ruganje pretrpeo!

Radujte se, Pavle i Petre, apostola ukrase, svetu blagovesnici, Crkve tvrđavo!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 5.

Ti se, Pavle, pokaza Bogom vođena zvezda, kada tečenje svoje slavno počevši od Damaska ti produži sve do Rima; i kao što ranije zvezda sa Istoka nauči mudrace da se klanjaju Suncu pravde, tako i ti, bogomudri, pokaza put ka Hristu svima koji žele da dostignu spasenje, smelo dovikujući svima: Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista. Njemu si nas i naučio pevati jednim ustima: Aliluja!

Ikos 5.

Videvši na gori Tavoru slavu Jedinorodnoga od Oca, odevenog svetlošću kao haljinom, a koji se radi nas hteo obući u haljinu poruge, ti si, Petre, provideći neizrecivu slavu iskupljenih krvlju Nevinog Jagnjeta Hrista, govorio: Gospode, dobro nam je ovde biti. Toga radi i mi, daleki naraštaji, lišeni lučezarne čistote, iako nedostojni, no tvojim apostolskim glasom prizvani k nasleđu besmrtnom, čistom, neuvenljivom, čuvanom na nebesima, kao zajedničari slave koja će se javiti, klikćemo ti ovako:

Raduj se, blaženi, od Večne Istine s pravom nazvan blaženim!

Raduj se, biseru predivni, od Gospoda kod jezera nađeni i Svetlošću od Svetlosti obasjani!

Raduj se, od samog Iskupitelja roda ljudskog na propoved Evanđelja poslani!

Raduj se, ti se pokaza istinski lovac ljudi, jer ti, kao i ranije, blagodaću odvodiš duše pomračene u čudesnu svetlost Hrista Boga!

Raduj se, izvore životvorni, jer si iz izvora večnoga života potekao, i od bogatstva darova Duha Svetoga žedne duše napajaš!

Radujte se, Petre i Pavle, jer vi kao šestokrili serafimi kraj prestola Cara slave lebdite i na svetlost tajni Božjih gledate!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 6.

I po smrti svojoj, bogonosni Petre, ti se pokaza neućutljivi propovednik, jer sa neba mislenoga, kao grom tajanstveni, ti na razne načine potsećaš hrišćane na njihovo zvanje. A mi, znajući ljubav tvoju koja nikad ne prestaje i molitvu koju ti kod prestola Božjega neprestano za nas tvoriš, pevamo srcem uzbuđenim: Aliluja!

Ikos 6.

Otkako ti Duh Sveti naredi u Antiohiji, Pavle velikoimeniti, da počneš preveliku službu apostola za neznabošce, ti zasija znamenjima i čudesima. Zatim, došavši na Kipar, ti Elimu vračara oslepi i Sergija prokonzula svetlošću istine obasja. Udostoj i nas, zajedničare te svetlosti, da divna dela tvoja proslavimo u pesmama duhovnim i pojanju, i da ti kličemo ovo:

Raduj se, svetlosti krotkih i razumnih srca, koja kao dojilica greješ i vaspitavaš svojim bogonadahnutim spisima!

Raduj se, žezle karanja, koji sasude laži i obmane razbijaš, a srca skrušena na nepomični kamen vere u Hrista podižeš!

Raduj se, jer si Hristovo Evanđelje u sebi ovaplotio, i zbog toga iznad svega vidljivog uznesen i proslavljen!

Raduj se, ti medotočivim ustima svojim objavi veliku radost apostolima i vernima, jer tobom Gospod otvori svima neznabošcima vrata spasenja!

Raduj se, revnitelju po Bogu, Ilijo novi, jer ne zidaš na tuđem temelju, i revnošću svojom daleke zemlje prohodiš!

Radujte se , Pavle i Petre, vi ceo svet podeliste između sebe: da jedan bude apostol neznabošcima, a drugi da propoveda narodu izabranom.

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 7.

Hoteći da istinu utvrdiš i mir Crkvi osiguraš, ti si apostole Pavle, poborniče pravde, došao u Sveti Grad. Tamo si na Saboru svetih apostola i vernih svedočio zajedno sa Petrom i Varnavom: da Duh Sveti diše gde hoće, obilno darujući blagodat Jevrejima i neznabošcima, obrezanima i neobrezanima, spasavajući sve i sva verom a ne mrtvim delima staroga zakona. I tako svi verni, stvarno dobivši slobodu i mir, vezivani savezom ljubavi, blagodarno pevaju Bogu: Aliluja!

Ikos 7.

Za novog arhangela, vesnika tajne od veka sakrivene, izabra te Gospod, apostole Petre, kada upita učenike svoje: A vi šta velite ko sam ja? — Tada ti, Nebeskim Ocem prosvećivan, objavi nesumnjivu osnovu vere naše govoreći Gospodu: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Toga radi i mi, štujući te što si nadu spasenja našeg otvoreno ispovedio, kličemo ti ovako:

Raduj se , Sinaju novi, jer ti ljudima jasno pokaza tablice spasenja i objavi slobodu u Hristu!

Raduj se, od Neimara Nebeskog prvo postavljeni kamen vere i ispovedanja, na kome se Crkva Hristova neoborivo zasnova!

Raduj se, jer Gospod prvo tebe postavi za vratara raja, obećavši ti dati ključeve Carstva nebeskoga!

Raduj se , sudijo pravedni, jer imaš sa ostalim apostolima suditi nad dvanaest kolena Izrailjevih!

Raduj se, jer blažene oči i uši tvoje videše i čuše na zemlji u telu Hrista Spasa našeg, koga proroci plameno željahu videti!

Radujte se , Petre i Pavle, imajući srca osvećena i krasne noge blagovešća, vi Evanđelju poslužiste i evanđelski poživeste!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 8.

Neobično i teško shvatljivo čudo ti se pokaza, apostole Petre, za one koji zemaljski umuju, jer tebe, neznatnog i ništavnog u očima sveta, Gospod izabra, i ti mudrace posrami, carstva pobedi, mnoge i mnoge pomračene k Istinitoj Svetlosti privede; i sve do sada, kao ognjeni stub, ti obasjavaš sve zemnorodne, pokazujući siguran put u blaženo otačastvo. Toga radi, diveći se bogatstvu blagodati u tebi, mi pevamo Bogu: Aliluja!

Ikos 8.

Svima si bio sve, bogoslavni Pavle, ljubavlju obuhvatajući sve, rečju spasenja dostižući daljne i bližnje, verom pobeđujući sve: jer i u Filibi blagovesteći mir, iako si štapovima ljuto bio bijen i u tamnicu okovan bačen, ipak si tamo zajedno sa Silom pevao čudesnu pesmu hvale i blagodarnosti Bogu, koji i odgovori slugama svojim zemljotresom velikim, te se i temelji tamnički uzdrmaše i vrata se otvoriše. A mi, videći gde ti, premudri, tamu tamnice svetlošću bogopoznanja osvetljuješ i slobodu u Hristu sužnjima daješ, kličemo ti ovo:

Raduj se, sužnju Hristov, jer si tamnicu u hram pretvorio, i uzama svojim lance demona sa ljudi razdrešio!

Raduj se, jaki jer si slabosti slabih poneo, hoteći ugoditi ne sebi već bližnjima!

Raduj se, predivni, jer si se uzama i nevoljama hvalio, i radovati se s radosnima i plakati s onima koji plaču poučavao!

Raduj se, ti si umro grehu ali si uvek živ Bogu, jer je tebi Hristos život a smrt dobitak!

Raduj se, primere nedremljivog delanja, koji što je ostrag zaboravlja, a za onim što je napred seže se, i svim umom trči k počasti višnjega zvanja!

Radujte se, Pavle i Petre, jer mučenički poslužiste Gospodu sve do smrti, i njome kao vencem podvig svoj ovenčaste!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 9.

Sve ka Hristu privodeći, slavni apostole Pavle, ti si u Atini onima koji smatrahu sebe za mudre objavio mudrost što silazi odozgo, da oni, znajući ništarije, odsada poznadu nepoznatog im Boga i da Ga opipaju, jer u Njemu i živimo i krećemo se i jesmo. Stoga i mi, blagodaću neiskazanom primivši poznanje istine i srcem istinski osetivši da je Gospod blag, pevamo Njemu, verom čvrstom, kao od Tome prstom, opipanom: Aliluja!

Ikos 9.

Jezik ljudski govoriti ne mogaše, kada Gospod sila slugama svojim noge omivaše i ubrusom otiraše. A ti, Petre, zahvaćen strahom, ma da si povikao: Gospode, nikada Ti nećeš oprati mojih nogu, — odmah si se sav pretvorio u poslušnost kada ti Gospod reče: Ako te ne operem, nemaš udela sa mnom. I svim si srcem uzviknuo: Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. Mi pak, znajući da si se u tome kao zlato u ognju očišćavao i da si se smirenjem do poslušnosti uzdigao, klanjamo se tajanstvu Božjeg promišljanja i smirenim srcem kličemo ovo:

Raduj se, Petre, oči orlove, kojima si Sunce pravde, Hrista Boga, gledao gde Judi noge pere, i gde Ga ovaj potom poljupcem lukavim izdaje!

Raduj se, ti si dušu svoju zanavek unevestio Hristu, jer si sledujući Jagnjetu Nevinom kao jagnje, do zaklanja svoga vernost sačuvao!

Raduj se, žaru neugasivi, sa žrtvenika nebeskog ognjem ljubavi božanske neprestano obuzeti!

Raduj se, svetilniče koji goriš i svetliš, svetlošću pravde ozaravajući naraštaje i naraštaje!

Raduj se, bogati grozde čokota Hristova, na radost mnogotužnom svetu odnegovani!

Radujte se, Petre i Pavle, jer vi Hrista Boga u sebi verno uobličiste!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 10.

Neispitljivu pučinu spasenja u Hristu, i ogromnu silu pokajanja pokazao si u sebi, Petre, kada si se, po pretskazanju, triput odrekao Gospoda: „Ne znam toga čoveka!“ kada si se kleo i preklinjao u dvoru poglavara svešteničkog; ali si odmah, opomenuvši se reči Isusove, pohitao napolje, i gorko plakao. A mi, s umilenjem gledajući na ovaj presvetli primer skrušenosti, koji nam je darovan za pouku i izobličenje okamenjenih srca naših, pevamo Gospodu koji te je opet divno uzveličao: Aliluja!

Ikos 10.

Tvrđava i oružje nepobedivo bio si, Pavle, protivu upravitelja tame ovoga sveta, jer si razorio njihovo carstvo u Korintu, Efesu i drugim gradovima vaseljene, odgoneći tamu mnogobožja, i utvrđujući poznanje istine; jer si se istinski pokazao kao sluga Božji u trpljenju mnogom, u nevoljama, u bedama, u teskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu, tako da ni um naš nije u stanju iskazati bogatstvo dobrote tvoje, danonoćne podvige sa mnogim suzama. Toga radi, gledajući more ljubavi tvoje, mi smelo molimo: usliši nas uboge koji grešnim ustima svojim govorimo ovo:

Raduj se, nepobedivi blagovesniče koji si umro grehu, jer najpre pobedivši u sebi staroga čoveka, ti si se sarazapeo Hristu!

Raduj se, mnogoplodni učitelju i grabljivih vukova izobličitelju, jer ti sobom pokaza vernima primer uvek stražeći i poučavajući nas dvostruko: rečju, i životom prema reči!

Raduj se, svih obogatitelju, jer osirotevši i ništa nemajući — ti si sve imao!

Raduj se, plameni revnitelju za hrišćane, koji si ih zaručio Hristu kao devojku čistu, besprekornu nevestu!

Raduj se, srce mnogonapaćeno, ti si bio u strašnim mukama zbog dece svoje dok se u njima ne uobliči Hristos!

Radujte se, Pavle i Petre, jedinice složna u duhu, jer u istom gradu vernost Hristu zapečatiste krvlju!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 11.

Pravo je pevati i veličati okove i stradanja tvoja, Pavle mnogostradalni, jer si okove, pretskazane ti od proroka Agava, primio ne samo sa velikim trpljenjem nego i s radošću, i to si Crkvi Kesarijskoj potvrdio ovim svojim rečima: Ja ne samo svezan biti hoću, nego i umreti u Jerusalimu gotov sam za ime Gospoda Isusa. Njemu, divnome u svetima Svojim, i mi pevamo pesmu: Aliluja!

Ikos 11.

Svetlošću radosti neiskazane i božanske ljubavi ti bi obasjan, bogokrasni Petre, kada se Gospod po vaskrsenju Svom javi tebi ucveljenome pre nego ostalim apostolima. I posle toga opet javivši se, Gospodar života upita te tri puta: Simone Jonin, ljubiš li me? A ti, ognjem božanske ljubavi rasplamćivan, odgovarao si toplo: Gospode, ti znaš da te ljubim. Toga radi i mi, osiroteli duhom, opominjući se potoka suza tvojih i ljubavi tvoje, zbog kojih te Gospod ponovo pozva u pređašnje zvanje apostolstva, pobožno ti kličemo ovo:

Raduj se, učitelju pokajanja, jer si gorkim suzama zadobio visinu smirenja i Vaskrslim iz groba uveden zanavek u radost neiskazanu!

Raduj se, premudrosti dubino, smirenoumlja visino, ljubavi plamenu, ti si svima vernima primer života pokazao!

Raduj se, prijatelju Gospoda Isusa, ti si jaram blagovešća revnosno nosio, nad nasleđem Božjim vladati nisi hteo, nego si naučio poslušnosti vlastima!

Raduj se, apostole Hristov, jer si mudrost zmijinju i čistotu golubiju u sebi sjedinio i vrstom smrti svoje na krstu krajnje smirenoumlje pokazao!

Raduj se, verni slugo Gospoda, jer si dani ti talant umnožio i u radost Gospoda ušao!

Radujte se, Petre i Pavle, jer srca Vaša ljubavlju sav svet u sebi smestiše i sve krajeve vaseljene prosvetiše!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 12.

Blagodat Duha Utešitelja koja se u vidu ognjenih jezika izli na glave vernih, odmah se iz usta tvojih, bogonadahnuti Petre, izli rečju ognjenom, da bi sa silom velikom blagovestio Hrista raspeta ne samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva, nego i besplodnoj crkvi neznabožačkoj, te da i ona donese rod Bogu: besmrtni krin čistote i pokajanja. Izmoli i nama, blaženi apostole, milost od Gospoda, koji tobom čini velike i divne stvari, rukom tvojom vaskrsavajući mrtve i smrću tvojom na krstu rasplamćujući zamrlu ljubav našu, da bismo Mu neprestano pevali: Aliluja!

Ikos 12.

Slaveći presvetlu uspomenu tvoju, bogomudri Pavle, mi s pravom veličamo neiskazane podvige, patnje i trudove, koje si podneo u bdenjima, u gladi i žeđi, u postu, u zimi, u golotinji. Jer ko će nabrojati rane, tuge i nevolje tvoje u gradovima, u pustinji, na moru, opasnosti od razbojnika, opasnosti od srodnika, opasnosti od neznabožaca i lažne braće? Ko je sličan tebi?

Potrudio si se više od svih apostola. Stoga molimo: ne uzgnušaj se nas grešnih koji ti se molimo, nego kao što si svima bio sve, tako i sada usliši ovo što ti nemoćnim glasom prinosimo:

Raduj se, sužnju Hristov, jer si iz tamnice svetlost raširio rečju i poslanicom i u okovima se mnogo potrudio, pošto se reč Božja zaista ne veže!

Raduj se, neistražljiva pučino ljubavi, jer si iskreno želeo da radi braće svoje budeš odlučen od Hrista!

Raduj se, podvižniče predivni, jer si se dobrim podvigom podvizavao, tečenje završio i krvlju svojom Crkvu ukrasio!

Raduj se, ti izlivaš more čudesa, jer marame i ubruščići tvoji bolesti isceljivahu i đavole izgonjahu!

Raduj se, nerazdvojni zajedničaru ljubavi Božje, ti o nebeskom misliš a ne o zemaljskom, zato si i uzaželeo da se od tela oslobodiš i sa Hristom budeš!

Radujte se, Pavle i Petre, vere Hristove zasaditelji, vodom pobožnosti napojitelji i ka pristaništu večnome verom voditelji!

Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre i Pavle!

Kondak 13.

O, svehvalni blagovesnici Petre i Pavle, moleći se za nas, čujte uzdahe srca naših, jer molitva pravednih može mnogo pred Bogom. Pohitajte i sada da nas potsetite na nebesko zvanje i na hrišćanski kraj života našeg; privucite nas k sladosti evanđelske istine; svežite nas uzama ljubavi Hristove, da bismo svi mi, odrekavši se bezakonja i svetskih želja, ušli u radost Gospoda našeg, pevajući Mu sa Anđelima i sa zborovima Svetih: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

Molitva svetim prvovrhovnim apostolima PETRU I PAVLU

O, Preslavni apostoli Petre i Pavle, vi ste sav evanđelski put od zemlje do neba nezadrživo prešli, jer vas na njemu ne mogaše zaustaviti, niti sa njega skrenuti: nikakva nevolja, nikakva muka, nikakva tuga, nikakva patnja, nikakvo stradanje, nikakvo gonjenje, nikakva pretnja, nikakva opasnost, nikakav strah, nikakav mač, nikakvo mučenje, nikakva smrt.

Pomozite i nama grešnima da taj sveti put nepostiđeno pređemo i u Carstvo Nebesko uđemo. Radi Gospoda Hrista vi ste sve ostavili, ali ste zato Njega dobili, Njega — Jedinog istinitog Boga neba i zemlje, a sa Njim i sva bogatstva Njegova:

Večnu Božansku Istinu, Večnu Božansku Pravdu, Večnu Božansku Ljubav, Večni Božanski Život. Udelite i nama grešnima koju mrvicu od Njegove Božanske Istine, od Njegove Božanske Pravde, od Njegove Božanske Ljubavi, od Njegovog Božanskog Života, da bi od nas bezobzirce bežala svaka laž, svaka nepravda, svaka mržnja, svaka zloba, svaka pakost, svaka oholost, svaka pohota, svaki gnjev, svaka jarost, svaka zavist, svaka lukavost, svaka strast, svako zlo, svaki greh, svaka smrt, svaki đavo, svaki pakao.

Heruvimski neboletni Prvoapostoli, vi ste nam Evanđeljem svojim objavili divnu blagovest: da je življenje naše na nebesima.

O, pogledajte s neba na nas: evo, mi se valjamo u blatu grehova naših, i davimo u mulju strasti naših, — molimo vas: pružite nam milostivno svete ruke svoje, izvadite nas iz smrada našeg i povedite od zemlje ka nebu; izmolite nam od Gospoda pokajanje evanđelsko, ljubav evanđelsku, molitvu evanđelsku, post evanđelski, smirenost evanđelsku, dobrotu evanđelsku, milosrđe evanđelsko, trpljenje evanđelsko, sve vrline evanđelske, da bi te nebočežnjive vrline evanđelske božanskom silom što je u njima prenele duše naše sa zemlje na nebo, i mi, iako telom na zemlji, živeli dušom na nebu.

Mi znamo, i mi osećamo: svaki greh naš je vodenični kamen o vratu duše naše, i težinom svojom stalno nas vuče naniže, i odvući će nas u večno carstvo greha — pakao, ako nam vi, o sveti Prvoapostoli, ne priteknete u pomoć i ne oslobodite nas grehova naših, vodeničnih kamenova naših, koji nas potapaju u tamu, u mrak, u duhovnu smrt.

O, svemilostivi Apostoli Boga ljubavi: naučite nas moliti se — na spasenje duša naših; naučite nas postiti se — na spasenje duša naših; naučite nas voleti — na spasenje duša naših; naučite nas evanđelski živeti i evanđelski umirati, te da nijedan od nas ne živi sebi i ne umire sebi, nego i da živimo Gospodu i da umiremo Gospodu, eda bismo se udostojili večnog života u Nebeskom Carstvu Njegovom, i tako se i na nama ispunila vaša evanđelska istina, sveti Prvoapostoli: Ako živimo, ako umiremo — Gospodnji smo.

O, preveliki Blagovesnici Spasovi, vi ste nas naučili evanđelskoj istini: da je naš ljudski život na zemlji samo priprema za večni život na nebu.

Zato vas molimo od sve duše: podarite nam sve božanstvene sile koje su nam potrebne za pobožni život na zemlji i za večni život na nebu. Podarite nam veru: u njoj je sila ljubavi; podarite nam ljubav: u njoj je sila nade; podarite nam nadu: u njoj je sila molitve; podarite nam molitvu: u njoj je sila posta; podarite nam post: u njemu je sila trpljenja; podarite nam trpljenje, te neka ono dovršuje u nama delo svete vere i svih svetih vrlina, kako bismo i u ovom i u onom svetu radosno i svesrdno živeli Gospodu Isusu, toj večnoj nadi našoj, večnoj ljubavi našoj, večnoj radosti našoj, večnom životu našem.

O, bogomudri Prvoapostoli, vi sveti i nepogrešivi vođi i rukovodioci naši, molimo Vas i preklinjemo: vodite nas i rukovodite kroz ovaj svet i ovaj život, sveosvećujućom i sveprosvećujućom blagodaću vašom živeći u nama, moleći se u nama, ljubeći u nama, posteći u nama, misleći u nama, osećajući u nama, delajući u nama, tvoreći evanđelske zapovesti u nama, i tako nas mnogogrešne, nemoćne i slabe uvedite u Carstvo Nebesko, da bismo i ovde i tamo svim srcem, svom dušom, svom mišlju, svom snagom svojom večito služili čudesnom i čudotvornom Gospodu i Spasitelju našem – Isusu Hristu, kome neka je i od nas preko vas hvala, čast i slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

ovu molitvu sačinio prevodilac akatista svetim Apostolima
– mnogogrešni arhimandrit Justin ( 0 9./21. maja 1959.l.G.)

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu