CENTAR ZA GEOSTRATEŠKE STUDIJE: Rio Tinto je izdaja Srbije!

Obavezno pročitajte

Rio Tinto, istraživanje i iskopavanje litijuma, predviđeno usvajanje novih zakona koji bi trebalo da omoguće otimanje privatnih poseda i celokupna aktuelna problematika koja je Srbiju dovela na ivicu građanskog rata, predstavljaju samo kap u moru problema sa kojima se država suočava. Ta kap preti da bude ona koja je prelila čašu. Ovo pitanje je mnogo veće i značajnije nego što može prosečan građanin i da pretpostavi.

Ovo je pitanje bezbednosti, zaštite tajnih podataka od interesa za Republiku Srbiju, pitanje kojim su se tajni podaci predali stranoj kompaniji zbog čega, ukoliko postoji država, neko mora da odgovara za izdaju.

Da pokušamo tumačeći pravne regulative da potvrdimo ove teške reči.

- Advertisement -

Ovo je pitanje bezbednosti, zaštite tajnih podataka od interesa za Republiku Srbiju, pitanje kojim su se tajni podaci predali stranoj kompaniji zbog čega, ukoliko postoji država, neko mora da odgovara za izdaju.

Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima[1] definisano je da litijum predstavlja mineralni resurs, odnosno mineralnu sirovinu od strateškog značaja za Republiku Srbiju. Mineralni resursi su deo geoloških resursa koji obuhvataju prostor sa svojim geološkim, ambijentalnim i drugim karakteristikama, a niz drugih zakona i važećih uredbi Vlade Republike Srbije definišu ko, na koji način i pod kojim uslovima može da ima pristup ovim podacima, kako se sa njima postupa i koje su posledice ukoliko se iste prekrše.

Pokušaćemo da u ovoj suvoj pravničkoj formi razobličimo bezbednosne rizike i postavimo par pitanja najvišim državnim organima zaduženim za nacionalnu bezbednost: Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Ministarstvu odbrane, Vojnobezbednosnoj agenciji, Ministarstvu pravde i na kraju Vladi Republike Srbije.

Uredbom Vlade Republike Srbije o podacima i poslovima značajnim za sistem odbrane[2] koji se moraju čuvati i štititi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka i o kriterijumima za popunu radnih mesta na kojima se ti zadaci i poslovi obavljaju, između ostalog, uređeno je koji podaci treba da se štite primenom posebnih mera bezbednosti. U članu 2. tački 21 definisano je da su to podaci koji proisteknu iz istraživanja geološkog sastava zemljišta, geomagnetizma, hidroloških karakteristika terena, koji su od posebnog značaja za odbranu zemlje. Povezujete? Litijum – mineralni resurs – geološki resurs, strateški značaj za Republiku Srbiju.

Druga uredba na koju se pozivamo je Uredba o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica[3]. Ova uredba, iako je donesena `94. godine, još uvek je na snazi i Ministarstvo odbrane postupa po njoj. Upravo ovom uredbom definisano je da se sva istraživanja koja su od značaja za odbranu zemlje, a istraživanje i iskopavanje litijuma, prema do sada iznetim pravnim regulativama, to svakako predstavlja, mogu vršiti samo ukoliko je prethodno pribavljena saglasnost ministarstva odbrane.

Da dodamo i to da član 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja[4] ograničava pristup takvim informacijama ako bi se time ozbiljno ugrozila odbrana zemlje, nacionalna ili javna bezbednost.

Takođe, pod kojim pravnim mehanizmom je moguća saradnja između Republike Srbije i strane firme Rio Tinto? Naime, član 7 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama[5] predviđa sledeće: „Javno-privatno partnerstvo u smislu ovog zakona, jeste dugoročna saradnja između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno.“ Dok član 3 istog zakona isključuje primenjivanje istog ako bi uspostavljanje javno-privatnog partnerstva zahtevalo stavljanje na uvid informacije čije bi otkrivanje ugrozilo bezbednost Republike Srbije.

Kao kruna navedenog, na snazi od 01.01.2010. godine je Zakon o tajnosti podataka[6] kojim se jasno i nedvosmisleno definiše rad sa tajnim podacima, ko sme da ima pristup tajnim podacima, koji su uslovi za izdavanje sertifikata, pod kojim uslovima se isti mogu izdavati stranim licima, nadležnosti, nadzorne i kaznene odredbe.

Rio Tinto je sve drugo osim dobrog poslovnog i nacionalnog projekta koji će Srbiji doneti nešto dobro. Rio Tinto je sve suprotno od toga. Rio Tinto je izdaja Srbije, a ovo krivično delo ne zastareva.

U skladu sa svim navedenim, postavljamo sledeća pitanja Ministarstvu odbrane i Vojnobezbednosnoj agenciji:

Da li se neko u ime vlade Republike Srbije, ili nekog drugog organa javne vlasti obratio sa zahtevom za ustupanje i razmenu podataka koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju i kao takvi predstavljaju tajne podatke od posebnog interesa za odbranu Republike Srbije i njihovo ustupanje stranoj kompaniji Rio Tinto?
Ukoliko se obratio, da li ste doneli rešenje i da li ste postavili uslove pod kojima se ova predaja tajnih podataka odobrava?
Pod uslovom da ste doneli rešenje, da li ste definisali da je isto dozvoljeno samo licima koja poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima, poštujući druge regulative definisane Zakonom o tajnosti podataka­?
Da podsetimo da je pristup i razmena tajnih podataka moguća samo pravnim i fizičkim licima koja poseduju sertifikat za pristup tajnim podacima. Takođe, neophodno je da strana pravna i fizička lica poseduju sertifikat matične države o pristupu tajnim podacima, a obzirom da je Rio Tinto multinacionalna kompanija postavljamo pitanje: od koje države oni imaju sertifikat­?

Ovo je upravo pitanje za Kancelariju saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka.

Ukoliko ove stvari nisu do sada učinjene, znači da je neko samovoljno ili organizovano na nivou države odao tajne podatke, što sa sobom nosi krivičnu odgovornost, a na osnovu člana 98 Zakona o tajnosti podataka, ukoliko se radi o tajnim podacima koji bi trebalo da budu označeni stepenom tajnosti ”državna tajna”, predviđena je kazna zatvorom od pet do petnaest godina.

Ministarstvo pravde je nadležno za nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka, pa se ovde postavlja pitanje: da li je, ili bolje formulisano, zašto nije izvršen nadzor?

Gospodin Vladimir Đukanović, kao pravnik i advokat bi pre obraćanja javnosti gde ističe kako on želi Rio Tinto, da se sa pravne strane edukuje jer verujemo da zna šta znači izdaja nacionalnih interesa i odavanje tajnih podataka.

Za kraj postavljamo pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije: šta sadrži projekat ”Jadar”? Da li ste upoznati sa podmićivanjem gradskih odbornika grada Loznice da bi glasali za ovu izdaju? Ne postavlja se pitanje njihovog (ne)poznavanje stepena izdaje koju vrše, ali ih to ne oslobađa odgovornosti. Da li je istina da se Srbija obavezala da će plaćati penale kompaniji Rio Tinto ukoliko propadne projekat ”Jadar” i o kojoj se sumi radi?

Prema navedenim zakonima i drugim pravnim aktima, Rio Tinto i bilo koja druga strana kompanija, bez obzira na to da li su kupili zemljište ili da je isto eksproprijacijom oduzeto od vlasnika, nemaju prava na istraživanja i eksploataciju prirodnih resursa.

Rio Tinto je sve drugo osim dobrog poslovnog i nacionalnog projekta koji će Srbiji doneti nešto dobro. Rio Tinto je sve suprotno od toga. Rio Tinto je izdaja Srbije, a ovo krivično delo ne zastareva.

Pravni tim CGS

  1. decembar 2021

[1] ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA, Član 4 – (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2015, 95/2018 – dr. zakon i 40/2021)

[2] https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/8/1

[3] https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/slsrj/vlada/uredba/1994/54/2/reg

[4] ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA – (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021)

[5] ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA – (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)

[6] ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA – (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009)

SourceNSPM

Ostavite komentar

Najnovije objave

VLADIMIR PUTIN: Vukli su nas za nos, trebalo je ranije započeti dejstva u Ukrajini

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je jedino zbog čega bi moglo da se žali to što Rusija nije...

Još priča na sličnu temu