ALEKSANDAR ŠEŠELJ: Uki­nu­ti ak­ci­ze na go­ri­vo za sve do­ma­će po­ljo­pri­vred­ni­ke

Obavezno pročitajte

Za­me­nik pred­sed­ni­ka Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke (SRS) Alek­san­dar Še­šelj oce­nio je ju­če da bi Sr­bi­ja tre­ba­lo da uki­ne ak­ci­ze na go­ri­vo za sve do­ma­će po­ljo­pri­vred­ni­ke, pre­no­si Be­ta.

„Sma­tra­mo da bi to bi­la jed­na od­go­vor­na me­ra pre­ma na­ci­o­nal­noj pri­vre­di i po­ljo­pri­vre­di ka­ko bi ona što bo­lje re­zul­ta­te ima­la u vre­me­ni­ma ener­get­ske i eko­nom­ske kri­ze”, na­veo je Še­šelj u sa­op­šte­nju.

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, po­ljo­pri­vre­da je jed­na od naj­va­žni­jih pri­vred­nih gra­na u Sr­bi­ji, kao i da ona mo­ra bi­ti sta­bil­na.

- Advertisement -

„Do­ma­ćim po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma se mo­ra po­mo­ći jer je sta­bil­na i ja­ka po­ljo­pri­vre­da ga­ran­ci­ja sta­bil­ne i ja­ke Sr­bi­je”, is­ta­kao je Še­šelj.

SourcePolitika

Ostavite komentar

Najnovije objave

KFOR NAPAO SRBE NA KOSOVU I METOHIJI: Ima povređenih – haos u Zvečanu

Srbi u Zvečanu koji se nalaze su napadnuti, a ima povređenih. Naš reporter javlja da lete šok bombe na...

Još priča na sličnu temu